Par mūsu skolu

Skolas mērķi
Skolas akadēmiskā programma
Skolas dienas kārtība
Krišjāņa Barona latviešu skolas vēsture

Skolas mērķi
Krišjāņa Barona latviešu skolas Čikāgā mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus latviešu sabiedrībā, vispārējas mācību programmas ietvaros, tostarp:

1. mācīt latviešu valodu,
2. dot pamata zināšanas par latviešu tautas kultūru un vēsturi,
3. palīdzēt saprast svarīgos notikumus mūsdienu Latvijā un latviešu sabiedrībā ārpus Latvijas,
4. iesaistīt latviešu izcelsmes bērnus un jauniešus latviešu sabiedrībā.

Savā darbā skola vadās pēc latviskās un kristīgās ētikas principiem.

Skolas akadēmiskā programma
KBLS mācību programma ir veidota skolēniem kas saprot un runā latviski. Tā balstas uz ALA Izglītības nozares apstiprinātām mācību vadlīnījām. Skolotāji mācību stundās runā latviski un mācību viela ir latviešu valodā. KBLS uzsver valodas mācību: lasīšanu, rakstīšanu, gramatiku un runas valodu. Atsevišķās priekšmeta stundās pasniedz arī vēsturi, ģeogrāfiju, ticības mācību, folkloru, dziedāšanu un tautas dejas.

Vidusskolas programma ir sevišķa, jo tā ir vienīgā ziemas vidusskola ASV.  Tādēļ, ka vairums vidusskolas skolēnu vasarās mācās GVV, KBLS vidusskolas programma atbalsta un papildina GVV akadēmisko programmu, bet to neatkārto.  Skolēni mācās semināru veidā, tematus nomainot pa 4-6 nedēļām.  Viņi veic projektus un pētījumus, un vingrinās latviešu sabiedriskajos darbos.  Vidusskolas programma ir trīsgadīga programma un visas trīs klases mācās kopā.

Valodas grupa ir domāta bērniem, kas labi saprot latviešu valodu, bet, kam trūkst latviešu valodas zināšanu, un kam ar mācībām iet grūti.  Skolēnus uz vienu vai divām mācību stundām atdala no savas klases un viņiem pastiprinātā veidā māca latviešu valodu.  Skola sagaida, ka bērnus mājās arī atbalsta, lai viņi 1-2 mācību gadu laikā tiktu līdzi savai klasei un mācītos ALA nostādītajā līmenī.  Nav domāts, ka skolēni vairāk kā divus gadus pavada Valodas grupā.

Mācāmies latviski programma jau darbojas trešo gadu, un ir domāta bērniem, kas mājās nerunā latviski.  Mācāmies latviski programmas bērni neprot latviešu valodu.  Programmā drīkst piedalīties bērni, kas amerikāņu skolā mācās no bērnudārzā līdz 3. klasei.  Mācāmies latviski programmas mērķis ir iemācīt bērniem runāt latviski,  kā arī viņiem mācīt par latviešu kultūru un dot viņiem iespēju piedalīties latviešu sabiedrībā.  Skolēni mācīsies sarunu valodu, folkloru, kultūru.  Viņi dziedāšanas un tautas deju stundās piedalīsies ar sava vecuma bērniem, bet tajās stundās apmācības notiks latviski.  KBLS pamatskolā un vidusskolā šogad nepieņems latviešu valodas nepratējus, kas ir citos vecumos.

Par klašu līmeņiem, mājas darbiem, un skolēnu spējas līmeni, lūdzu palasiet Vecāku rokas grāmatu.

Skolas dienas kārtība
Skolas gads sākas septembrī un beidzās maijā. Skolas dienas ir sestdienas, no 9:00 līdz 13:45 un Lāču bērnu programma no 9:00 līdz 11:00. Dienas gaitā notiek mācību stundas (pirms un pēc pusdienām), kopēja lūgšana (11:00) un pusdienas (no 11:00 līdz 11:45).

Krišjāņa Barona latviešu skolas vēsture
Čikāgas latviešu skolu dibināja 1950. gadā. No sākuma stundas noturēja labvēļu mājās, bet jau 1951.-52. mācību gadā skola sāka īrēt telpas savām vajadzībām. Vienlaikus darbojas arī otra latviešu skola, Maywood pilsētā. 1959.-60. mācību gadā KBLS bija 32 skolotāji un 201 skolēns. Vasarās skola rīkoja divu nedēļu nometni, bieži ar Milvoku latviešu skolas līdzdalību.

1972. gadā apvienoja Čikāgas un Maywood skolas un kopā ar Ciānas ev. lut. dradzi pārcēlās uz īrētām telpām Oak Park baptistu baznīcā. 1976. gadā Ciānas draudze nopirka pirmo ēku tagadējā zemes gabalā, un no tā laika Krišjāņa Barona skola ir īrējusi no Ciānas draudzes daļu no šīm telpām.

Simtiem Čikāgas latviešu bērnu ir apmeklējuši Krišjāņa Barona latviešu skolu. Daudzi agrākie skolas absolventi tagad turp ved savus bērnus. Apmēram 560 skolēni ir beiguši pamatskolas, un 335 vidusskolas programmu. KBLS ir bijuši 13 pārziņu, un pāri par 200 skolotājiem, no kuriem 50 ir mācījuši ilgāk par 10 gadiem.

Krišjāņa Barona latviešu skolai ir sava bibliotēka ar pāri par 10,000 grāmatām, skolotāju darba telpa un 14 klašu telpas. Skola izmanto draudzes ēdamzāli, virtuvi, dievnamu un sarīkojumu telpas skolas laikā.


Vēl skolas informāciju var uzzināt izlasot Vecāku rokas grāmatu vai kontaktējot skolas administrāciju.